ผลงานการตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Ulead VedioStudio X2

โปรเจกย่อย
          การตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรม Ulead VedioStudio X2 ให้นักเรียนเลือกบทเพลงเกี่ยวกับเพลงเพื่อนแล้วนำมาตัดต่อวิดีโอ
     1.  เพลงกว่าจะรัก


     2. เพลงจะได้ไม่ลืมกัน

————————————————————–
โปรเจกใหญ่
          การตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรม Ulead VedioStudio X2 ให้นักเรียนเลือกบทเพลงประจำโรงเรียนจากบทเพลง 13 บทเพลงของโรงเรียนแล้วเลือกมา 1 บทเพลงนำมาตัดต่อวิดีโอ
     1.  เพลงมีดีที่นางรอง (เพลงประจำโรงเรียนนางรอง)


     2. เพลงต้องถึงเส้นชัย (เพลงประจำโรงเรียนนางรอง)

โฆษณา

ตอบคำถามหน่วยที่ 5 ความหมายของซอฟต์แวร์

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
1. จงบอกความหมายของซอฟต์แวร์
2. ระบบปฏิบัติการมีหน้าที่อะไร
3. จงบอกประโยชน์ของซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล
4. แอสเซมบลีเป็นภาษาระดับใด และมีลักษณะอย่างไร
5. ตัวแปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่องมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

คำถามทบทวนความจำ เรื่องวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
          ให้นักเรียนบอกความแตกต่างระหว่างคอมพิวเตอร์ในยุคหลอดสุญญากาศและยุควงจรรวม ?
หลอดสุญญากาศ          วงจรรวม
 

ตอบคำถามทบทวนความจำ เรื่องวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

Information Technology.ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
     เพราะเหตุใดคอมพิวเตอร์จึงเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรา ?

คำถามท้ายบทเรียน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย

จากบทเรียนเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
     1. สื่อมัลติมีเดีย คืออะไร
     2. จงบอกประเภทของไฟล์รูปภาพ และ ไฟล์เสียง ว่ามีไฟล์ประเภทใดหรือไฟล์นามสกุลใดบ้าง

Introduction to WordPress.

Blog with WordPress.