คำถามท้ายบทเรียน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย

จากบทเรียนเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
     1. สื่อมัลติมีเดีย คืออะไร
     2. จงบอกประเภทของไฟล์รูปภาพ และ ไฟล์เสียง ว่ามีไฟล์ประเภทใดหรือไฟล์นามสกุลใดบ้าง

Advertisements

20 Responses

 1. 1. ภาพเคลื่อนไหว ระบบแสง ระบบเสียง ระบบภาพ
  2.ภาพ.jpg .jpeg .gif .png .bmp เสียง .mp3 .wav .mid ฯลฯ

 2. 1.สื่อมัลติมีเดีย คือ
  เป็นการใช้สื่อในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ข้อความ เสียง รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว สำหรับให้ข้อมูลความรู้หรือให้ความสำราญต่อผู้ชม

  2.
  2.1 ไฟล์รูปภาพ .jpg,.bpm,.pic และอีกมากมาย…-_-^
  2.2 ไฟล์เสียง .mp3,.wav,.cda

 3. 1.สื่อมัลติมีเดีย คือ ระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารหลายชนิด โดยผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ ฐานข้อมูล ตัวเลข กราฟิก ภาพเสียง และวีดิทัศน์
  2.ไฟล์รูปภาพนามสกุล คือ .jpg
  ไฟล์เสียงนามสกุล คือ .ogg

 4. 1.สื่อมัลติมีเดีย คือ
  ระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารหลายชนิด โดยผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์

  2.ไฟล์รูปภาพมีนามสกุลใดบ้าง
  ตอบ .jpg .gif .tif .bmp .wmf

  2.1 ไฟล์เสียงมีนามสกุลใดบ้าง
  1.Wave 2.CDA 3.MP3 4.OGG
  5.MIDI 6.WMA 7.Real Audio

 5. 1.สื่อมัลติมีเดีย คือ ระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารหลายชนิด โดยผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ ฐานข้อมูล ตัวเลข กราฟิก ภาพเสียง และวีดิทัศน์ (Jeffcoate. 1995)
  2.ไฟล์รูปภาพ มี นามสกุล .jpg .gif .tif .bmp .wmf
  ไฟล์เสียง มี .wav .cda.mp3 .ogg .midi .wma

 6. 1. สื่อมัลติมีเดีย คือ การนำสื่อแต่ละชนิดหลายๆชนิดมาใช้ร่วมกันในกิจกรรมเดียวกันให้เกิดประโยชน์มากที่สุดการใช้สื่อมัลติมีเดียต้องคำนึงถึง
  1.ลักษณะของสื่อ สื่อแต่ละประเภทมีขีดจำกัดและลักษณะเฉพาะในตัวเอง ดังนั้น ถ้าใช้สื่อเพียงประเภทใดประเภทหนึ่งก็จะทำให้ไม่่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้อย่างครบถ้วนตามต้องการ ขณะเดียวกันสื่อบางประเภทมีลักษณะการสื่อสารแบบเอกวิถี
  2.ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมีพื้นฐานประบการณ์และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
  3.ลักษณะของเรื่องที่นำเสนอ ต้องมีการนำสื่อหลายประเภทมาเรียงลำดับขั้นตอนการใช้อย่างเหมาะสม
  4.ลักษณะงาน
  ……………………………………………………………………………………….
  2. ไฟล์รูปภาพ นามสกุล คือ .jpg .gif .tif .bmp .wmf
  ไฟล์เสียง นามสกุล คือ mp3, wav, ogg, wma
  ……………………………………………………………………………………….

 7. 1.สื่อมัลติมิเดีย คือ การใช้สื่อในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ข้อความ เสียง รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว สำหรับให้ข้อมูลความรู้หรือให้ความบันเทิงต่อผู้ชม
  2.ประเภทไฟล์รูปภาพ .GIF
  .JPG .JPEG
  .TIFF
  .bpm
  .pic และอีกมากมาย 555+
  3 ประเภทของไฟล์เสียง .mid
  .wav
  .cda
  .mp3
  .wma
  .asf
  .aif , .aiff
  .acc

 8. 1.สื่อมัลติมีเดียคือ ระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารหลายชนิด โดยผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ ฐานข้อมูล ตัวเลข กราฟิก ภาพเสียง และวีดิทัศน์
  2.ไฟล์รูปภาพ .jpg .gif .tif .bmp .wmf
  ไฟล์เสียง .wav .cda .mp3 .ogg .midi

 9. 1.สื่อมัลติมีเดีย คือ ระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารหลายชนิด โดยผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ ฐานข้อมูล ตัวเลข กราฟิก ภาพเสียง และวีดิทัศน์ (Jeffcoate. 1995)
  2.ไฟล์รูปภาพ มี .jpg .gif .tif .bmp .wmf
  ไฟล์เสียง มี .wav .cda .ogg .MP3 .midi .wma

 10. 1. สื่อมัลติมีเดีย หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์แสดงผลในลักษณะผสมสื่อหลายชนิดเข้าด้วยกัน โดยเน้นที่การ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เห็น ได้เลือก และรับฟังข้อมูลข่าวสารผ่านจอคอมพิวเตอร์ โดยข้อมูล และข่าวสารต่างๆ จะรวมรูปแบบของ ตัวอักษร รูปภาพภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดีโอ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถ ตอบโต้และ มีปฎิสัมพันธ ์กับสื่อโดยตรงได้และเมื่อนำสื่อมัลติมีเดียมาใช้กับการศึกษาจึงนิยมเรียกว่า สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
  2.ไฟล์รูปภาพ มีนามสกุล jepg bm pavi
  ไฟล์เสียง มีนามสกุล mp3 wave MJF RM

 11. 1.สื่อมัลติมีเดีย คือ ระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารหลายชนิด โดยผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ ฐานข้อมูล ตัวเลข กราฟิก ภาพเสียง และวีดิทัศน์ (Jeffcoate. 1995)
  2.จงบอกประเภทของไฟล์รูปภาพและไฟล์เสียงว่ามีไฟล์ประเภทใดหรือไฟล์นามสกุลใดบ้าง
  -ไฟล์ภาพ คือ .jpg .gif .tif .bmp .wmf
  -ไฟล์เสียง คือ wave.CDA .MP3.Ogg.MIDI .WMA.

 12. 1.คือ สื่อการใช้คอมพิวเตอร์เเสดงผลในลักษณะผสมสื่อหลายชนิดเข้าด้วยกัน โดยเปิดโฮกาสให้ผู้เรียนได้เลือก ได้เห็น ได้รับฟัง ผ่านจอคอมพิวเตอร์
  2.ไฟล์รูปภาพมี .JPG,BMP,PNG,GIF
  ไฟล์เสียง มี MP3 , WAV

 13. 1.คือ. สื่อการใช้คอมพิวเตอร์เเสดงผลในลักษณะผสมสื่อหลายชนิดเข้าด้วยกันโดยเปิดโอกาสให้ผ้เรียนได้เห็นได้เลือก ได้รับฟัง ผ่านจอคอมพิวเตอร์
  2.ไฟล์รูปภาพมี .JPG,BMP,PNG,GIF
  ไฟล์เสียงมี. MP3,WAV

 14. 1.ตอบมัลติมีเดีย คือ การใช้คอมพิวเตอร์สื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ข้อความ กราฟ ภาพศิลป์ (Graphic Art) เสียง ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และวิดีทัศน์ เป็นต้น ถ้าผู้ใช้สามารถควบคุมสื่อเหล่านี้ให้แสดงออกมาตามต้องการได้ ระบบนี้จะเรียกว่า มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia) (Vaughan. 1993)
  2.ตอบ ไฟล์ของโปรแกรม Microsoft Word มีนามสกุล .doc
  ไฟล์โปรแกรม Microsoft Excel นามสกุล .xls
  ไฟล์โปรแกรม Microsoft PowerPoint นามสกุล .ppt
  ไฟล์รูปภาพมีหลายอย่าง เช่น .jpg .jpeg .gif .png .bmp ฯลฯ
  ไฟล์เสียงหรือเพลงมีหลายอย่าง เช่น .mp3 .wav .mid ฯลฯ
  ไฟล์หนังหรือวีดิโอมีหลายเช่น .mpg .mpeg .avi .wmv .flv ฯลฯ
  ไฟล์เว็บเพจ (เว็บไซต์) มีหลายอย่างเช่น .htm .html .asp .php ฯลฯ
  ไฟล์ข้อความ นามสกุล .txt
  ไฟล์ของโปรแกรม Adobe Reader หรือ Adobe Acrobat นามสกุล .pdf
  ไฟล์ของตัวโปรแกรม นามสกุล .exe
  ไฟล์ที่ถูกย่อหรือบีบอัด นามสกุล .zip

 15. 1ตอบ ระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารหลายชนิด โดยผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ ฐานข้อมูล ตัวเลข กราฟิก ภาพเสียง และวีดิทัศน์
  2ตอบไฟล์รูปภาพ
  .jpg
  .gif
  .tif
  .bmp
  .wmf
  ไฟล์เสียง
  Wave
  CDA (CD Audio)
  MP3
  OGG
  MIDI
  WMA

 16. 1.โปรแกรม corel video studio pro x2 โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ
  2.ไฟลรูปภาพมีนามสกุล ว่า .ai .eps
  ไฟลเสียงมี .mid .wav .cda .pcm .mp3 .wma .asf

 17. 1.โปรแกรมตัดต่อวีดีโอเพื่อไว้ศึกษา
  2.ไฟล์ภาพมี JPG BMP PNG GIF
  3.ไฟล์เสียงมี MP3 WAV MID

 18. 1.ระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารหลายชนิด 2.ไฟล์รูปภาพ bmp,png,giไฟล์เสียง mp3,wav

 19. 1ระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารหลายชนิด โดยผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์
  2ไฟร์รูปภาพ.bmp png gif
  ไฟร์เสียง Mp3 wav

 20. 1.สื่อมัลติมีเดีย คือ เป็นโปรแกรมตัดต่อวีดีโอที่มีการใช้งานไม่ยากจนเกินไป โปรแกรมนี้มีเครื่องมือต่างๆเริ่มตั้งแต่จับภาพจากกล้องเข้าคอมพิวเตอร์ ตัดต่อวีดีโอ ใส่เอ็ฟเฟ็กต์ต่างๆ แทรกดนตรีประกอบ แทรกคำบรรยายไปจนถึงบันทึกวีดีโอที่ตัดต่อลงเทป,VCD,DVDหรือแม้กระทั้งเผยแพร่ผลงานทางเว็บ
  2.ไฟล์รูปภาพ มีนามสกุล
  jpg , tiff , bmp , png , gif
  ไฟล์เสียง มีนามสกุล
  mp3,wav,ogg,wave

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: