ตอบคำถามทบทวนความจำ เรื่องวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

Information Technology.ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
     เพราะเหตุใดคอมพิวเตอร์จึงเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรา ?

Advertisements

22 Responses

 1. ในชีวิตประจำวันเราต้องพบกับสิ่งต่าง ๆ มากมาย คอมพิวเตอร์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการทำงาน การสื่อสารทางไกล ใช้เป็นสื่อกลางในการติดตามข่าวสารต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ต

 2. เพราะว่าในปัจจุบันคนเราต้องการสิ่งที่อำนวยความสะดวก และคอมพิวเตอร์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกของเราในหลายๆด้าน เช่น ใช้ในการติดต่อผ่านทางอินเตอร์เน็ต ใช้ในงานธุรกิจต่างๆ และให้ความสะดวกเป็นอย่างมากเพราะมีความเร็วในใช้งาน

 3. เพราะ คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องคำนวนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการคำนวนแบบอัตโนมัติสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งที่ง่ายและซับซ้อนและทำงานได้รวดเร็วและแม่นยำเชื่อถือได้

 4. ในชีวิตประจำวันของเราจะต้องพบเจอสิ่งต่าง ๆ มากมายคอมพิวเตอร์จึงเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาต่างในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การติดต่อข่าวสาร การติดต่อกันทางไกล คอมพิวเตอร์จึงมีความจำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน

 5. เพราะความต้องการในการนับและคิดคำนวนของมนุษย์
  ในยุคแรกการคิดคำนวนยังไม่ซับซ้อน มีอูปกรณ์เรียกว่าลูกคิด ต่อมามนุษย์ต้องการคิดคำนวนที่ซับซ้อนจึงต้องอาศัยเครื่องมือช่วยงานที่มีความสามารถหลากหลาย

 6. เพราะว่าในปัจจุบันคนเราต้องการสิ่งที่อำนวยความสะดวก และคอมพิวเตอร์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกของเราในหลายๆด้าน เช่น ใช้ในการติดต่อผ่านทางอินเตอร์เน็ต ใช้ในงานธุรกิจต่างๆ และให้ความสะดวกเป็นอย่างมากเพราะมีความเร็วในใช้งาน และมีการพัฒนาในรูปแบบในการใช้งานอย่างมากมายหลายรูปแบบ

 7. ในชีวิตประจำวันของเราจะต้องพบเจอสิ่งต่าง ๆ มากมายคอมพิวเตอร์จึงเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาต่างในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การติดต่อข่าวสาร การติดต่อกันทางไกล คอมพิวเตอร์จึงมีความจำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน

 8. เพราะความต้องการในการนับและคิดคำนวนของมนุษย์
  ในยุคแรกการคิดคำนวนยังไม่ซับซ้อน มีอูปกรณ์เรียกว่าลูกคิด ต่อมามนุษย์ต้องการคิดคำนวนที่ซับซ้อนจึงต้องอาศัยเครื่องมือช่วยงานที่มีความสามารถหลากหลาย

 9. เพราะ คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องคำนวนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการคำนวนแบบอัตโนมัติสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งที่ง่ายและซับซ้อนช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้น

 10. คอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้รวดเร็ว คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องหยุดพัก คือทำงานได้ตลอดเวลา ในขณะที่ยังต้องมีไฟฟ้าอยู่ คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ถ้ามีการกำหนดโปรแกรมทำงานที่ถูกต้อง จะไม่มีการทำงานผิดพลาดขึ้นมา คอมพิวเตอร์สามารถทำงานแบบคนได้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย เช่น ที่มีก๊าซพิษ กัมมันตภาพรังสี หรือในงานที่มีความเสี่ยงสูงในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

  ……………(◡‿◡✿) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (◕〝◕) •.★*… …*★.• ·*

 11. เพราะคอมพิวเตอร์มีความสำคัญมากในการทำงานของคนเราในปัจจุบันทั้งทางด้านการคำนาณ เก็บรวบรวมข้อมูล
  และช่วยอำนวยความสะดวกมากมาย

 12. เพราะเครื่องคอมพิเตอร์เป็นเครื่องเก็บข้อมูลและใช้ในเรื่องการสืบค้นข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต และนำมาเป็นสื่อในการเรียนการสอนทำให้การเรียนการสอนมีการพัฒนาและกว้างขวางขึ้น

 13. เพราะคอมพิวเตอร์ทำได้หลายอย่างที่คนทำไม่ได้ คือ
  ทำงานได้อย่างรดเร็ว เก็บข้อมูลได้เยอะ ทำงานอย่างมีปะสิทธิภาพและแม่นยำ สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องหยุดพัก

 14. 1. คอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก
  2. คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถ้าให้คนทำต้องใช้เวลานาน
  3. คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องหยุดพัก สามารถทำงานได้ตลอดถ้าเราไม่ปิดเครื่อง
  4. คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำถ้าได้ลงโปรแกรมไว้ถูกต้อง
  5. มีการสื่อสารในรูปแบบ ในเคร ือข่ายสาธาระณะที่เรียกว่า เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถที่จะสื่อสารกับทุกคนได้ทั่วมุมโลก โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 15. สมัยก่อนการคิดคำนวณยังไม่ซับซ้อนมีการใช้อุปกรณ์ช่วยในการนับที่เรียกว่า ลูกคิด ต่อมาเมื่อมนุษย์ต้องการการคิดคำนวณที่ซับซ้อนและต้องอาศัยเครื่องมือช่วยงานที่มีความสามารถหลากหลายคอมพิวเตอร์จึงมีบทบาทในชีวิตประจำวัน

 16. ช่วยในด้านการความร็วดเร็วและความถูกต้องในการคำนาณ และยังเป็นแหล่งของความรู้ต่างๆจากทุกมุมโลก

 17. เพราะในปัจจุบันนี้โลกของเรามีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างก้าวไกลจึงจำป็นต่อเรามาก ทั้งในด้านสื่อสาร และด้านการศึกษาหาความรู้ การประมวลผลในการทำงานต่างๆ คอมพิวเตอร์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้เราทำงานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

 18. คอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก สามารถทำงานได้รวดเร็ว ทำงานได้โดยไม่ต้องหยุดพัก คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ คอมพิวเตอร์สามารถทำงานแบบคนได้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย

 19. เพราะว่าคอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมากและสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำมีความผิดพลาดน้อย ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ใช้หาความรู้ในอินเตอร์เน็ตและสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องหยุดพัก และคอมพิวเตอร์ยังมีบทบาทในด้านการแพทย์ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วย

 20. เนื่องจากคอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือการเรียนเราก็จำเป็นต้องใช้มันเพราะ สะดวก สบายในการค้นหาข้อมูล ข่าวสารและการติดต่อสื่อสารกับโลกภาย และใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆที่สำศัญและที่สำศัญปัจจุบันเป็นยุคไอที เราสามารถหาซื้อคอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายดายและมีราคาที่ไม่แพง

 21. เพราะคนในปัจจุบันต้องการความสะดวกและความรวดเร็วในการทำงาน จึงได้มีการคิดค้นหาเครื่องมือเพื่อจะใช้งานเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
  คอมพิวเตอร์จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ คอมพิวเตอร์ใช้ในทางสื่อสารก็ได้อย่างรวดเร็ว และปัจจุบันนี้ไม่ว่าคนต้องการอยากรู้อะไรคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นคำตอบให้พวกเขาได้ทั้งนั้น
  ดั้งนั้น คอมพิวเตอร์จึงมีบทบาทในชีวิตประจำวันมาก

 22. เพราะในปัจจุบันโลกของเราได้มีการพัฒนาทางด้าน
  เทคโนโลยีไปไกลเเล้ว เราจึงต้องมีคอมพิวเตอร์ไว้ใช้งานต่างๆทั้งด้านการศึกษาหาความรู้ เเละการทำงานเกี่ยวกับ
  ธุรกิจต่างๆคอมพิวเตอร์จึงเป็นส่วนสำคัญทำให้เราทำงานได้ง่ายและรวดเร็ว และสะดวกสะบาย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: