เทคโนโลยีสารสนเทศ (ง 31103)

คำอธิบายรายวิชาสาระพื้นฐาน
รหัสวิชา  ง  31103  เทคโนโลยีสารสนเทศ


          ศึกษาบทบาท  ขอบเขต  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสานสนเทศ  และประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศ  องค์ประกอบของระบบสนสนเทศ ความหมาย  คุณ-สมบัติของข้อมูลและข้อสนเทศ  กระบวนการจัดการข้อมูลและข้อสนเทศ   การจัดการข้อมูลใน  คอมพิวเตอร์  ระบบการจัดการฐานข้อมูล  ลักษณะการจัดการสารสนเทศที่ดี
          ความหมาย  วิวัฒนาการ และชนิดของคอมพิวเตอร์ ความหมายประเภท ส่วนประกอบ  ของฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ภาษาคอมพิวเตอร์  ระดับติดต่อเพื่อใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์  บทบาทการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การสื่อสารข้อมูลและสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล  โพรโทคอล รูปร่างเครือข่ายและอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์  เครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิธีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โปรแกรมการสืบค้นข้อมูล การรับและส่งจดหมาย  การประยุกต์อินเตอร์เน็ตกับงานอื่น ๆ นำหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อจัดทำโครงงาน
          ปฏิบัติการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารข้อมูลกับบุคคลอื่นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  สืบค้นข้อมูลในระบบเครือข่าย
          เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  บทบาท  ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  มีเจตคติที่ดีต่อการใช้โปรแกรมสืบค้นข้อมูลในทางสร้างสรรค์  อย่างมีจิตสำนึก  และมีทักษะในการนำเสนองานและสร้างงาน

โฆษณา
%d bloggers like this: