ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

           1. อธิบายหลักการและวิธีการของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
           2. จัดเก็บและบำรุงรักษาสารสนเทศให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันได้ 
           3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์สร้างงานอย่างมี จิตสำนึก มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ 
           4. วิเคราะห์องค์ประกอบและอธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ 
           5. อธิบายข้อกำหนดของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม 
           6.  เลือกใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะ สมกับงานได้ 
           7. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ 
           8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน 
           9. สามารถใช้คอมพิวเตอร์สร้างงานอย่างมี จิตสำนึก มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ 
        10. เขียนผังมโนทัศแสดงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
        11.  สามารถติดต่อสื่อสาร  สืบค้นข้อมูลและความรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 
        12. สามารถใช้คอมพิวเตอร์สร้างงานอย่างมี จิตสำนึก มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ 
        13. บอกหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        14. อธิบายหลักการพัฒนาโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนำเสนอโครงงานได้ 
        15. สามารถใช้คอมพิวเตอร์สร้างงานอย่างมี จิตสำนึก มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ 

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: