คำถามท้ายบทเรียน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย

จากบทเรียนเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
     1. สื่อมัลติมีเดีย คืออะไร
     2. จงบอกประเภทของไฟล์รูปภาพ และ ไฟล์เสียง ว่ามีไฟล์ประเภทใดหรือไฟล์นามสกุลใดบ้าง

Advertisements