ตอบคำถามหน่วยที่ 5 ความหมายของซอฟต์แวร์

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
1. จงบอกความหมายของซอฟต์แวร์
2. ระบบปฏิบัติการมีหน้าที่อะไร
3. จงบอกประโยชน์ของซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล
4. แอสเซมบลีเป็นภาษาระดับใด และมีลักษณะอย่างไร
5. ตัวแปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่องมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

Advertisements

Introduction to WordPress.